Kunde Mathis


Vovinam in Indien 

 

The 5th WVVF World Vovinam Championship will be held on
01 - 05 August 2017 in New Delhi - India.

 

- Môn sinh Vovinam Ấn Độ viếng thăm vs Lê Đình Phước, 6/7/2017

Tình yêu vovinam đến từ Ấn Độ, 1/7/2017